Ochrana osobních údajů

1. Kdo osobní údaje spravuje?

Správcem se podle čl. 4 odst. 7) GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
V případě  stránek romanavoriskova.cz se správcem rozumí Mgr. Romana Voříšková, se sídlemPodvinný mlýn 2357/44, 190 00, Praha 9 IČ: 730 67 202 (dále jen Správce).

2. Jaké údaje zpracovávám?
Správce zpracovává osobní údaje pro účely na základě právních titulů uvedených níže.

Pro poradenské služby klientům Správce zpracovává následující údaje:
• Jméno a příjmení
• Adresa
• E-mailová adresa
• Telefonní číslo
• Informace o projektu klienta

Pro marketingové účely Správce zpracovává následující údaje:
• Jméno a příjmení
• Adresa
• E-mailová adresa
• Telefonní číslo

Ve vztahu s klienty online služeb a digitálních produktů:

• Jméno a příjmení
• Adresa
• E-mailová adresa
• Telefonní číslo
• Informace o zakoupených produktech

Ve vztahu se subjekty, které se Správcem spolupracují:
• Jméno a příjmení
• Adresa
• E-mailová adresa
• Telefonní číslo

3. Jak osobní údaje získávám?
Správce zpracovává pouze takové údaje, které získá od samotných subjektů údajů. Nevyhledávám veřejně dostupné údaje.

3.1.Za jakým účelem informace zpracovávám a na základě jakého právního titulu?
Aby bylo zpracování osobních údajů legální a splňovalo tak požadavky GDPR, musí být prováděno na základě některého z uznávaných právních titulů. Správce zpracovává osobní údaje na základě těchto právních titulů:
• Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů. To se týká klientů, kterým Správce  poskytuje konzultační služby a subjektů, kterým se Správcem spolupracují
• Zpracování je prováděno na základě legitimního základu stanoveného zákonem,
• Zpracování je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů. Souhlas je ovšem vyžadován pouze v případech, kdy zpracování osobních údajů není založeno na některém z výše uvedených právních titulů.

4. Kdo je příjemcem osobních údajů?
Příjemcem osobních údajů, jsou zejména Správce a jeho spolupracovníci, kteří pracují na podkladech , které jsou součástí konzultační činnosti Správce. Ti mají k těmto osobním údajům přístup skrze zabezpečený přístup. Ohledně Vašich osobních údajů jsou povinni udržovat mlčenlivost. 
Vaše osobní údaje nepředáváme příjemcům ve třetích zemích ani mezinárodním organizacím.

5. Jak osobní údaje uchováváme a jak jsou tyto údaje zabezpečeny?
Osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených paměťových zařízeních. Přístup k takovým údajům má pouze Správce a spoupracovnící, kteří je využívají při tvorbě podkladů pro konzultační činnost. Vedle internetového zabezpečení je server chráněn heslem, které je při přístupu k serveru vyžadováno. Další paměťová zařízení jsou fyzicky zabezpečena. Údaje se také pravidelně zálohují, aby se předešlo komplikacím při případné ztrátě dat.

6. Jak dlouho uchováváme osobní údaje?
Údaje, které zpracováváme na základě plnění smluv uchováváme na dobu nezbytně nutnou pro plnění závazků, které z těchto smluv plynou. Údaje, které zpracováváme na základě právní povinnosti uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro plnění těchto povinností.

7. Jaká jsou práva subjektů údajů?
Subjekty údajů mají v souladu s kapitolou III. GDPR právo:
• v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu kdykoliv takový souhlas odvolat,
• na poskytnutí informací o zpracování Vašich osobních údajů podle článku 13 a článku 14 GDPR,
• na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, opravu a doplnění těchto údajů,
• na výmaz těchto údajů podle článku 17 GDPR nebo omezení zpracování,
• na přenos vašich osobních údajů k jinému správci,
• na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů včetně profilování a rozhodování na základě automatizovaného zpracování,
• obrátit se na dozorový úřad v případě rozporu s výše uvedeným nebo se zásadami zpracování osobních údajů.

V případě uplatnění některého z výše uvedených práv prosím kontaktujte Správce, a to zasláním písemného prohlášení emailem na adresu info@romanavoriskova.cz.